PIEC NA ZGAZOWANIE DREWNA: NOWOCZESNY KOCIOŁ NA DREWNO

Piec na zgazowanie drewna: ekologiczne kotły zgazujące drewno (holzgas) zgodne z Ecodesign. Sprawdź nowoczesne rozwiązania i niskie emisje spalin!

TROCHĘ HISTORII

Wszystko zaczęło się, gdy człowiek ujarzmił energię w postaci ognia. Od tamtej pory opał i jego pochodne przez wieki stanowiły niezwykle cenny surowiec zapewniający ogrzewanie, światło oraz ciepły posiłek. Jednak rozwój cywilizacyjny i coraz większe globalne zużycie energii sprawiły, że wraz z upływem czasu drewno zaczęło tracić swą popularność na rzecz bardziej kalorycznych paliw, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego. Degradacja środowiska, jaką przyniosło ze sobą wykorzystanie paliw kopalnych oraz widmo ich wyczerpania spowodowały ponowne zainteresowanie biomasą. Chęć efektywniejszego wykorzystania drewna jako paliwa doprowadziły do odkrycia procesu zwanego zgazowaniem drewna. W dużej mierze przyczynił się do tego rozwój motoryzacji i powstanie generatorów zgazowujących wytwarzających holzgas. Największy rozwój tych generatorów nastąpił w okresie drugiej wojny światowej, kiedy to świat poważnie odczuwał deficyt ropy naftowej. Niemcy poszukując łatwo dostępnego źródła napędu, które mogłoby zastąpić benzynę, udoskonalili konstrukcje generatorów i zaczęli montować je na swoich pojazdach. W ten sposób do transportu zamiast pełnego baku wystarczał odpowiedni zapas drewna lub jego pochodnych. Jednemu litrowi benzyny odpowiadało około 2,6– 3,0 kg drewna lub torfu.

Piece zgazowujące działają na tej samej zasadzie co generatory współprądowe (przepływ gazu zgodny z przepływem powietrza) z tym, że ich konstrukcja jest bardziej odporna na wysokie temperatury. Również parametry samego gazu są nieco inne. Generatory samochodowe wytwarzały holzgas, który następnie transportowany był do silnika, gdzie w wyniku spalania mieszanki wybuchowej z tlenem powstawała energia mechaniczna. W przypadku pieców mamy do czynienia z pirolizą, czyli spalaniem gazu powstałego podczas termicznego rozkładu drewna z ograniczonym dostępem powietrza. Cały proces zachodzi w jednej przestrzeni podzielonej na pięć stref, a końcowym efektem jest wytworzenie energii termicznej.  


ORIENTACYJNY SKŁAD CHEMICZNY DREWNA WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO


W tym przypadku z energetycznego punktu widzenia najbardziej interesujące są trzy pierwiastki: węgiel, wodór i tlen, które w trakcie całego procesu zmieniają wiązania pomiędzy sobą. 

W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY I ZAAWANSOWANIA PROCESU MOŻEMY WYRÓŻNIĆ NASTĘPUJĄCE STREFY


W komorze załadowczej (inaczej: komora zgazowania) dostarczone paliwo zostaje rozpalone jak w zwykłym kotle przy normalnym dostępie tlenu. Następnie zamykane są drzwiczki górnej komory, a otwarta zostaje klapka w dolnych drzwiczkach popielnika. Dym powstały w wyniku wstępnego spalania i suszenia zostaje odprowadzony do komina poprzez klapę krótkiego obiegu.

Po rozpaleniu w piecu i podniesieniu temperatury powyżej 50 ºC zamknięte zostają klapa krótkiego obiegu, przez co następuje zmiana kierunku przepływu spalin w wymienniku. Cały czas wzrasta temperatura wysuszonego drewna, w związku z czym wytwarza się gaz oraz soki drzewne. Mieszanina ta ulega kondensacji do postaci smolistego octu drzewnego.

Węgiel drzewny żarzy się w temperaturze 700–1000 ºC, czyli znacznie przewyższającej temperaturę spalania drewna w normalnych warunkach. W wyniku utleniania węgla drzewnego powstaje bardzo ważny składnik gazu drzewnego, palny tlenek węgla (2C + O2 = 2CO). Wydziela się wodór H2, który również staje się częścią składową gazu drzewnego oraz metan CH4. Ostatnim gazem, który wytrąca się w tej strefie, jest niepalny tlenek węgla CO2 (C + O2 = CO2). Następna strefa (wirowy palnik dymu) służy do tego, by się go pozbyć w możliwie jak największym stopniu.

Powstały w strefie III gaz zawierający niepalny CO2 omywa węgiel drzewny żarzący się w temperaturze dochodzącej do 1300 ºC. W wyniku kontaktu CO2 z gorącym węglem dochodzi do redukcji: (niepalny) CO2 + C + wysoka temperatura = 2CO (palny). Im wyższa temperatura, tym więcej CO.  W strefach II, III i IV dostęp powietrza jest minimalny, potrzebny jedynie do utrzymywania żaru przy dyszy palnika.

Wytworzony gaz opuszcza komorę zgazowania poprzez dyszę. W wyniku dostępu dużej ilości powietrza wtórnego gaz tworzy mieszankę wybuchową z tlenem (od 4,5 do 35% powietrza). Zapłon następuje już w dyszy (temperatura zapłonu 560 ºC), jednak pełne dopalenie przebiega w ceramicznym palniku gdzie gazy zostają wprowadzone w ruch wirowy. Powstaje fioletowo-niebieski płomień, a temperatura w procesie spalania przekracza 1300 ºC.


SAM PROCES WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ W KOTŁACH ZGAZOWUJĄCYCH PRODUCENCI CZĘSTO OPISUJĄ W CZTERECH ETAPACH


Omówiony proces charakteryzuje się bardzo niską emisją szkodliwych związków oraz wysoką sprawnością. Wytworzony w wyniku spalenia CO2 ma zerowy bilans w przyrodzie. To znaczy, że rośliny podczas wzrostu, w wyniku fotosyntezy pobierają tyle samo CO2, ile później emitowane jest do atmosfery w wyniku spalania. Znikoma zawartość siarki w drewnie powoduje, że również emisja tlenków siarki jest praktycznie niezauważalna w porównaniu np. ze spalaniem węgla. Zawartość tlenków azotu jest także niższa niż dopuszczalna granica. Należy jednak pamiętać o prawidłowej wilgotności drewna, która ma kolosalne znaczenie w całym procesie.

Pirolityczne spalanie drewna jest więc jednym z najczystszych, odnawialnych metod, ekologicznego pozyskiwania ciepła

Nasze piece zgazowujące drewno wytwarzają energię z trzykrotnie wyższą sprawnością niż podczas tradycyjnego spalania drewna. Szeroki zakres mocy naszych pieców z ręcznym załadunkiem drewna - od 6 do 64 kW, sprawia że urządzenia te znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych. Możliwe jest spalanie w nich drewna o różnym stopniu granulacji od trocin po polana. W przypadku wykorzystania wiór, ścinków, szczap należy spalać je z większymi polanami. Czas pracy pomiędzy załadunkami paliwa wynosi nawet ponad 24 godziny. Planując montaż kotła, należy wziąć pod uwagę, optymalną powierzchnię - miejsce w kotłowni, gdyż kotły te powinny (muszą) pracować w instalacji buforowej. Dla średnio ocieplonego domu o powierzchni 180m² wymagany będzie piec na drewno o mocy 18 kW ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1000l. Można przyjąć w przybliżeniu iż zapas paliwa na sezon grzewczy przy takiej powierzchni wyniesie około 10–15 metrów przestrzennych (1mp = 0,7m³). Ceny drewna opałowego są bardzo zróżnicowane w zależności od lokalizacji, gatunku, postaci oraz długości sezonowania. Można jednak przyjąć, że sezonowy koszt ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. przy użyciu pieca zgazującego drewno będzie porównywalny z kosztami eksploatacyjnymi w instalacjach z gruntową pompą ciepła. Stosunkowo niska cena i eksploatacja naszych pieców jest dodatkowym atutem przemawiającym za wykorzystaniem energii ze zgazowania drewna do ogrzewania domu.

DOTACJE

Na kotły zgazowujące drewno z serii DS WOOD 10, 18 kW, DS WOOD 26, 34 kW, WOOD PLUS 6, 10, 14, 18 kW oraz WOOD PLUS 26, 34, 65 kW można uzyskać najwyższy stopień dofinansowania przy wymianie, gdyż posiadają poniżej 20 mg/m³ emisję szkodliwych pyłów.

Tym samym urządzenia te spełniają Ekoprojekt, najwyższy standard, stawiany przed urządzeniami centralnego ogrzewania.

Biomasa, a w szczególności drewno, jest pierwszym materiałem, które ludzkość wykorzystała jako paliwo