FAQ Programu Czyste Powietrze 

czyste-powietrze-pytania-i-odpowiedzi

Prezentujemy pierwszą grupę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana.

Pytania ogólne


1. Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?


Nie może gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

2. Czy wieczysty użytkownik może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?


Nie może gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

3. Czy osoba posiadająca umowę dożywocia (przenosząca na inna osobę własność nieruchomości w zamian za dożywotne utrzymanie) może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?


Nie może gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

4. Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie?


Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, należącym do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

5. W jaki sposób złożyć wniosek?


Po założeniu i aktywowaniu konta na internetowym Portalu Beneficjenta, należącym do właściwego ze względu na lokalizację budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można wypełnić wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej.


Kompletny wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez:


a)  Portal Beneficjenta-dodatkowo należy dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do właściwego wfośigw lub gminy, która podpisała porozumienie z wfośigw w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. 


b) przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wymagana wyłącznie wersja elektroniczna). Należy jednak pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku (w tym skanów podpisanych oświadczeń osób występujących we wniosku, poza wnioskodawcą).


Elektroniczny formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia. Dodatkowo, przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.


W przypadku braku możliwości użycia wersji elektronicznej formularza wniosku, dopuszcza się jego wypełnienie w wersji papierowej. Obowiązujące w danym momencie formularze papierowe wniosku można pobrać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW oraz w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze , gdzie – po wypełnieniu, i podpisaniu, należy złożyć gotowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

6. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu Czyste Powietrze?


Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, możliwe są jedynie krótkie przerwy techniczne związane z aktualizacjami Programu.

7. Gdzie uzyskam pomoc w wypełnieniu wniosku?


W wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej i urzędach gmin, które podpisały porozumienie dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze.

8. Kiedy mogę rozpocząć realizację przedsięwzięcia?


Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, które mogą być wykonane wcześniej przed dniem złożenia wniosku).

9. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie zadania już zakończonego?


Nie. Program Czyste Powietrze nie pozwala na uzyskanie dofinansowania na zadania już zakończone. Zakończenie przedsięwzięcia to dzień wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac,  oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie.

10. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?


Dla wniosków złożonych od 19.09.2018 do 28.07.2019  - czas na zakończenie realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy,


Dla wniosków złożonych od 29.07.2019 r – 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

11. Czy można ubiegać się o dofinansowanie, jeśli w budynku wyodrębnionych jest więcej niż 2 lokale, ale jest 1 właściciel całej nieruchomości?


Nie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Budowlane, w budynku jednorodzinnym mogą być wydzielone nie więcej niż 2 lokale mieszkalne, lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni budynku. Budynek o większej ilości wyodrębnionych lokali nie spełnia tej definicji. Nie ma tu znaczenia czy jest jeden właściciel czy współwłasność budynku.

12. Ile trwa ocena wniosku?


Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku.


Wskazany termin ma charakter instrukcyjny i może zostać wydłużony np. z powodu złożonej dużej liczby wniosków.

13. Popełniłem/-am błąd podczas wypełniania wniosku – czy zostanie on odrzucony?


Nie. W ramach oceny wniosku (ocena kryteriów formalnych oraz ocena kryteriów merytorycznych) pracownik wojewódzkiego funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu poprawy/uzupełniania wniosku. Wniosek można poprawić jednokrotnie na każdym z dwóch etapów oceny. Za każdym razem Wnioskodawca będzie miał do 15 dni roboczych na poprawę wniosku.

14. Czy i kiedy odbędzie się kontrola na miejscu inwestycji?


W przypadku wykonywania robót siłami własnymi przedsięwzięcie będzie podlegało obowiązkowej wizytacji końcowej po zakończeniu realizacji na etapie wniosku o płatność.

Przeprowadzenie wizytacji końcowych dla pozostałych przedsięwzięć będzie odbywać się losowo na próbie losowej stanowiącej nie mniej niż 15% tych przedsięwzięć wyłonionej w ciągu roku kalendarzowego w ramach złożonych wniosków o płatność końcową. Dodatkowo, w okresie trwałości (3 lata od zakończenia realizacji zadania), istnieje możliwość kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia.

15. Gdzie będzie podpisywana umowa o dofinansowanie?


Od 29.07.2019r. Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, składa oświadczenie woli zawarcia umowy dotacji. We wniosku zawarte są warunki umowy dotacji. Wniosek po akceptacji przez wojewódzki fundusz staje się umową o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Data odbioru pisma jest datą zawarcia umowy dotacji. Umowę pożyczki wnioskodawca podpisuje w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym był rozpatrywany jego wniosek o dofinansowanie.


Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie wcześniej przed zmianą formularza, która nastąpiła w dniu 29.07.2019r. podpisują umowę pożyczki i dotacji w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym były rozpatrywane ich wnioski o dofinansowanie.

16. Kiedy wypłacana jest dotacja oraz pożyczka?


Podstawą wypłacenia dotacji i/lub pożyczki jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia.

17. Jak mogę udowodnić, że zamontowałem/-am źródło ciepła spełniające wymagania Programu?


Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze – certyfikat, etykietę efektywności energetycznej, kartę produktu, w zależności od źródła ciepła. 

18. Czy mogę złożyć kolejny wniosek w ramach Programu?


Tak.  Jednak ocena kolejnego wniosku może odbyć się dopiero po zrealizowaniu i zakończeniu przedsięwzięcia zawartego w poprzednim wniosku. Nie można wnioskować na ten sam zakres zadania.

19. Co to jest „okres trwałości wniosku"?


Okres 3 lat od zakończenia inwestycji, w którym beneficjent nie może:

zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny,

nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia,

zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków Programu Czyste Powietrze.

20. Czy korzystając z dofinansowania z Programu Czyste Powietrzę mogę korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?


Tak można łączyć te źródła finansowania.   

21. Czy korzystając z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze, mogę korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel (np. dofinansowanie z gminy)?


Tak. Jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.


Pytania o dochody


22. Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?


Osoby wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się z wnioskodawcą.

23. W jaki sposób wyliczyć dochód netto osób będących w gospodarstwie domowym wnioskodawcy?


Sposób obliczenia dochodu przedstawiony jest w instrukcji pt. „Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze”, która jest dostępna na PORTALU BENEFICJENTA w zakładce WYMAGANA DOKUMENTACJA. Dostępne są również narzędzia do wyliczania dochodu, które pomagają obliczyć dochód.

24. Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy wliczyć do dochodu?


Nie. Świadczenie to nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dofinansowania.

25. Ile mogę dostać dotacji?


Poziom dotacji uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego. Wartość dotacji wyliczy wniosek po jego kompletnym wypełnieniu. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku pozna potencjalną wartość dotacji.

26. Dlaczego w poszczególnych poziomach dotacji jest napisane np. do 50% dotacji?


Poziom dotacji obliczany jest maksymalnie od kwoty 53 tys. Dlatego jeżeli kwota 53 tys. kosztów kwalifikowanych zostanie przekroczona poziom dotacji zostanie obliczony od kwoty 53 tys. a nie od kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Przykład:

Wykonujemy termomodernizację, której koszty kwalifikowane będą wynosiły 60 000 zł. Przy dotacji na poziomie do 50% - pamiętając, że maksymalna kwota, od której wyliczana jest dotacja to 53 000 zł, montaż finansowy będzie wyglądał tak:

Koszt całkowity: 60000 zł

Koszt kwalifikowany: 60000 zł

Podstawa do wyliczenia poziomu dotacji: 53 000 zł

Dotacja: 26500zł (50%*53000zł !!!)

Możliwa do zaciągnięcia pożyczka w ramach programu: 33500 zł (60000 zł - 26500 zł)

Środki własne: 0 zł

Czyli wyliczając rzeczywistą wartość dotacji będzie ona wynosiła 44,17 %

27. Jakie dokumenty poświadczające dochód należy przedłożyć, jeśli właściciel budynku pracuje za granicą?


Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju (odpowiednik polskiego PIT) poświadczający roczny dochód. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.


Pytania o koszty kwalifikowane


28. Czy razem z kotłem głównym możliwy jest zakup pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)?


Nie ma możliwości dofinansowania źródła ciepła służącego wyłącznie na cele ciepłej wody.

29. Czy w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogę sfinansować zakup i montaż kotła na paliwo stałe V klasy?


Nie, chyba że kocioł spełnia jednocześnie wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ekodesign) dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).

30. Czy w ramach Programu Czyste Powietrze mogę sfinansować wymianę starego kotła gazowego na nowy?


Nie. W ramach Programu Czyste Powietrze można sfinansować wyłącznie wymianę źródła ciepła niespełniającego wymagań Programu opalanego paliwem stałym.

31. Jeśli mam źródło ciepła na paliwo stałe V klasy (lub jakiekolwiek inne źródło ciepła spełniające wymagania Programu), to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do np. termomodernizacji budynku?


Tak pod warunkiem, że budynek uzyskał pozwolenie na budowę przed 15 grudnia 2002 r.

32. Czy w koszty kwalifikowane zadania można włączyć koszty instalacji ogrzewania podłogowego?


Tak. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe lub posiadania już zamontowanego  źródła ciepła spełniającego wymagania określone w Programie w budynku, którego pozwolenie na budowę zostało wydane przed 15 grudnia 2002 r.

33. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe (np. kocioł i kominek), czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł czy tylko ten jeden wymieniany piec?


Należy zlikwidować wszystkie źródła ciepła nie spełniające wymagań Programu. Mogą pozostać jedynie kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne (np. poprzez odłączenie kominka od płaszcza wodnego).

34. Czy mogę ocieplić dach, jeśli istniejący budynek ma poddasze?


Jeśli poddasze jest ogrzewane, to można ocieplić dach. Jeśli poddasze nie jest ogrzewane, to należy ocieplić przegrodę wewnętrzną (strop pod nieogrzewanym poddaszem) w budynku oddzielającą to poddasze od pomieszczenia ogrzewanego, które znajduje się poniżej.

35. Czy mogę docieplić garaż, znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego oraz wymienić w nim bramę garażową?


Garaż znajdujący się w obrysie budynku mieszkalnego jednorodzinnego można ocieplić, aby zachować ciągłość ocieplenia. Wymiana bramy/drzwi garażowych może być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku jeżeli garaż jest ogrzewany.

36. Czy na montaż paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych mogę otrzymać dotację?


Nie. W ramach Programu Czyste powietrze na powyższe instalacje można uzyskać tylko i wyłącznie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę.

37. W okresie letnim wynajmuję pokoje. Czy mogę ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła w pełnym zakresie?


Nie – można ubiegać się jedynie o częściowe dofinansowanie (dotację i/lub pożyczkę). Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Przy określaniu powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia  działalności gospodarczej należy uwzględniać również czas. Przykładowo, jeśli pokój o powierzchni 20 m2 służy działalności gospodarczej przez 3 miesiące w roku, wówczas powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej wynosi: 20 m2 x (3/12) = 5 m2.

38. Czy koszty poniesione na wypełnienie wniosku przez firmę zewnętrzną są kwalifikowane?


Nie. Takie koszty nie wliczają się do dofinansowania i Wnioskodawca będzie musiał je ponieść sam.