RZĄDOWY PROGRAM

CZYSTE 

POWIETRZE

W WFOŚiGW można już składać wnioski o dopłaty i pożyczki z priorytetowego programu Czyste Powietrze. Jak prawidłowo wypełnić ten dokument? Na co zwrócić uwagę?

PORTAL BENEFICJENTA

Aby pobrać wniosek w wersji elektronicznej – interaktywny PDF – należy zarejestrować się na Portalu Beneficjenta. Serwis ten jest dostępny na stronie internetowej każdego z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Adresy poszczególnych WFOŚiGW znajdziecie Państwo tutaj.

Rejestracja jest prosta – wystarczy podać swoje podstawowe dane m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, a kliknięcie w niego uruchamia proces aktywacji konta w Portalu Beneficjenta. Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku” można pobrać wniosek Czyste Powietrze.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE?

Rozpoczynając wypełnienie wniosku w interaktywnym PDF w prawym górnym rogu należy zaznaczyć kwadrat “Złożenie wniosku”

Część A – Informacje Ogólne

W części A wnioskodawca podaje swoje dane, czyli m.in.:

W części z informacjami o współmałżonku należy określić, czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. Jeśli tak, należy dodatkowo uzupełnić imię i nazwisko współmałżonka oraz PESEL. Dodatkowo w przypadku ustawowej wspólności majątkowej, jednym z załączników do wniosku będzie pisemna zgoda współmałżonka Wnioskodawcy na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji.

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest współwłaścicielem przedmiotu inwestycji, jednym z załączników do wniosku będzie pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji.

Należy określić również, na podstawie wysokości osiąganych dochodów, do jakiego poziomu dofinansowania Wnioskodawca jest uprawniony oraz wskazać numer rachunku bankowego do przekazania dotacji.

Część B – Informacje o przedsięwzięciu

W tej części wniosku należy zawrzeć szczegółowy opis inwestycji. Jeśli adres zamieszkania Wnioskodawcy, jest inny niż adres/budynku lokalu mieszkalnego, którego ma dotyczyć inwestycja, również należy wypełnić pola dotyczące adresu.

Inne informacje do wypełnienia:

Ważnym punktem w tej części wniosku jest zaznaczenie pola potwierdzającego zlikwidowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe oraz czy na ten budynek/lokal mieszkalny uzyskano już wcześniej dotację w Programie Czyste Powietrze.

W punkcie B.2 tej części wniosku należy określić zakres rzeczowy przedsięwzięcia, czyli to na co chcemy uzyskać dofinansowanie.

Za datę rozpoczęcia przedsięwzięcia przyjmuje się:

W punktach B.2.1 – B.2.3 należy zaznaczyć na jakie pozycje z tego zakresu wnioskujemy. Dużym ułatwieniem w tej części formularza są samoliczące się pola, gdzie po wpisaniu kwoty kosztów kwalifikowanych (ile wynosi koszt inwestycji) w polu obok pojawia się maksymalna kwota dotacji jaką możemy uzyskać.

Z dostępnych opcji:

można wybrać więcej niż 1. Jeśli Wnioskodawca chce uzyskać dodatkowe 5 000 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną – należy zaznaczyć odpowiednie pole.

W punkcie B.2.1 są źródła ciepła, przyłącza, instalacje i wentylacja, na które możemy uzyskać dofinansowanie.

W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje wykonać termomodernizację (tylko dla budynków, które uzyskały zgodę na budowę/zgłoszenie budowy) do 31.12.2013 r.) w punkcie B.2.2 ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa należy wpisać metry kwadratowe podlegające termomodernizacji wraz z kosztami za metr kwadratowy.

Jeśli Wnioskodawca decyduje się na wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej lub ekspertyz to w punkcie B.2.3 należy wypełnić jakie koszty zostały poniesione w tym zakresie. Audyt energetyczny nie jest możliwy do zaznaczenia jeżeli w ramach wniosku nie przewiduje się ocieplenia przegród budowlanych.

Część C – Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym

Jeśli Wnioskodawca jest beneficjentem uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania (roczny dochód nie przekracza 100 000 zł).

W tej części wniosku należy wpisać dane dotyczące dochodów, jakie uzyskuje wnioskodawca.

Jeśli Wnioskodawca jest beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym – jednym z załączników do wniosku będzie konieczne zaświadczenie potwierdzające wysokość miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Część D – Finansowanie inwestycji

W tej części wniosku w sposób automatyczny zostaje wygenerowane podsumowanie kosztów inwestycji oraz formy dofinansowania. Pola w tej części wniosku uzupełniają się w sposób automatyczny na podstawie wprowadzonych wcześniej danych.

Część E – Oświadczenia

Na kolejnych stronach wniosku znajdują się oświadczenia, z których treścią powinien zapoznać się każdy wnioskodawca. Niektóre z nich wymagają zaznaczenia – jeśli dot. przedsięwzięcia zawartego we wniosku.

Część F – Załączniki

W tym miejscu pojawiają się załączniki do wniosku (na podstawie podanych danych we wniosku). Należy zaznaczyć odpowiednie pola oraz dołączyć dokumenty do wniosku.

Dodatkowo w tej części wniosku są opisane wszystkie warunki umowy dotacji. Poniżej należy wpisać datę oraz czytelny podpis.

Część G – Dodatkowe załączniki

Załącznikami do wniosku są również oświadczenia np. współwłaścicieli budynku lub współmałżonka – to w tej części wniosku pojawiają się pola, w których należy wypełnić dane w/w osób, a następnie opatrzyć datą i czytelnym podpisem osób, o których mowa.