Program Czyste Powietrze: Dofinansowanie na Wymianę Ogrzewania

Podstawowe, Podwyższone i Najwyższe Poziomy Dofinansowania dla Beneficjentów

Dla Kogo?


Ostatnia aktualizacja: 18 Grudnia 2023

Autor: NFOŚiGW


Część I: Dla Beneficjentów Chcących Skorzystać z Podstawowego Poziomu Dofinansowania

Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.


W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.


Dofinansowanie obejmuje formę:Część II: Dla Beneficjentów Chcących Skorzystać z Podwyższonego Poziomu Dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:


W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Dofinansowanie obejmuje formę:Część III: Dla Beneficjentów Chcących Skorzystać z Najwyższego Poziomu Dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, roczny jej przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Dofinansowanie obejmuje formę:


Trzy Formy DofinansowaniaDofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.

Dotacja na Częściową Spłatę Kredytu Kapitału Bankowego


Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.


Trzy Ścieżki Składania Wniosków


Szczegółowo opisane ścieżki wnioskowania znajdziesz w instrukcji w kroku 4.