PREFINANSOWANIE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

uważaj na nieuczciwe firmy!

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania mogą ubiegać się o prefinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. W tym przypadku wojewódzki fundusz ochrony środowiska przelewa kwotę przynależnej dotacji od razu na konto firmy wykonawczej. Niestety niektóre firmy postanowiły to wykorzystać, a część beneficjentów korzystających z prefinansowania padła ofiarą oszustwa. 

JAK SIĘ PRZED TYM USTRZEC?

Prefinansowanie jest chwalone za możliwość udzielenia wsparcia finansowego gospodarstwom domowym, których nie stać na dokonanie opłaty z góry. Dzięki temu bez początkowego budżetu można przeprowadzić termomodernizację. Polega ono na tym, że WFOŚiGW przesyła pieniądze na konto firmy wykonawczej w dwóch transzach - zaliczki i po wykonaniu zlecenia. Nie ma więc ryzyka, że beneficjent zachowa pieniądze dla siebie. Niektóre firmy jednak zaczęły to wykorzystywać, o czym poinformował wojewódzki fundusz ochrony środowiska w Lublinie.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE A PREFINANSOWANIE

Aby uzyskać prefinansowanie, beneficjent musi najpierw zawrzeć z firmą wykonawczą umowę. Jest to wymóg do uzyskania takiej dotacji. Tak jak wspomnieliśmy, firma wykonawcza otrzymuje płatność w dwóch transzach - zaliczki, która może wynosić do połowy dofinansowania przyznanego na daną część projektu oraz reszty płatności, która następuje po zakończeniu danej części projektu przez beneficjenta. Łączna kwota zaliczek nie może przekroczyć połowy maksymalnej kwoty dofinansowania udzielonego na cały projekt. Aby otrzymać prefinansowanie, beneficjent musi także przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia. Co więcej, to beneficjent ponosi odpowiedzialność za wybór firmy wykonawczej.

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW!

Na stronie WFOŚiGW w Lublinie pojawił się ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert skierowanych do wnioskodawców programu Czyste Powietrze. Wojewódzki Fundusz poinformował, że spływają do niego doniesienia o nierzetelnych wykonawcach proponujących przeprowadzenie termomodernizacji współfinansowanej z programu. 


NA CO POWINNY BYĆ UWAŻNE OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK O PREFINANSOWANIE?

Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Lublinie zaznaczył, że ostatnie miesiące przyniosły informacje o nadużyciach ze strony firm zewnętrznych, które zawierały umowy z przyszłymi beneficjentami i niewywiązywaniu się z zadań do realizacji. Jak podaje, firmy oferują swoim klientom wykonanie zakresu rzeczowego, który może być dofinansowany w ramach programu Czyste Powietrze. Klienci przekazują inwestycje firmom, które nie tylko wykonują usługi, ale również pomagają w składaniu wniosków. Największym problemem są jednak te firmy, które otrzymały zaliczki z prefinansowania, lecz ani nie wykonały zaplanowanych prac, ani nie wykonują ich w odpowiednim czasie.

W komunikacie wfośigw wyraźnie zaznacza, że wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez beneficjentów z wykonawcami. Dlatego ważne jest, aby wybierając wykonawcę do projektu termomodernizacyjnego, odpowiednio go sprawdzić. Jak to zrobić?

JAKĄ FIRMĘ WYBRAĆ DO PREFINANSOWANIA W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE?

Aby uczestniczyć w programie Czyste Powietrze, nie każda firma wykonawcza ma odpowiednie wymagania. Standardowo, właściciel musi posiadać doświadczenie w usługach budowlanych, remontowych lub montażowych przez okres co najmniej 1 roku, lub mieć na swoim koncie przynajmniej pięć inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym Czyste Powietrze.


Jednak informacja, która jest najistotniejsza to fakt, że to beneficjent jest odpowiedzialny za wybór firmy wykonawczej.


Beneficjent ponosi ryzyko wyboru wykonawców realizujących przedsięwzięcie” - czytamy w regulaminie programu Czyste Powietrze.


Aby uniknąć niepowodzenia, należy dobrze przeanalizować kandydatów na wykonawców termomodernizacji. Należy sprawdzić, czy mają oni doświadczenie w realizacji projektów w ramach programu oraz czy są wiarygodni. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonany wybór firmy.

JAK ZWERYFIKOWAĆ POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW?

Dla zweryfikowania uczciwości wykonawcy możemy skorzystać z wielu darmowych rejestrów dostępnych w internecie. WFOŚiGW poleca sprawdzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON oraz Portalu podatkowego Ministerstwa Finansów - Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT).

Sprawdzenie referencji wystawionych dla instalatora przez zadowolonych klientów jest kolejnym sposobem na zweryfikowanie jego wiarygodności. Nie powinniśmy się obawiać zapytać czy firma posiada takie polecenia i poprosić o ich przedstawienie. Innym sposobem jest zorientowanie się w opiniach o danym wykonawcy, których można znaleźć w internecie. Zadowoleni klienci zwykle dzielą się pozytywnymi opiniami, ale również mogą ostrzec w przypadku gdy dana osoba nie jest wiarygodna lub nie realizuje swoich obowiązków.

NIEUCZCIWE FIRMY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Warto podkreślić, że żadna firma nie jest zarejestrowana w programie Czyste Powietrze w charakterze partnera. Żadne z wojewódzkich funduszy, jak i NFOŚiGW nie nawiązały takiej współpracy.

Powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w programie Czyste Powietrze powinno wzbudzić nieufność, ponieważ nie ma to uzasadnienia w praktyce. Według komunikatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, bezpośrednimi partnerami w programie są też gminy (ponad 85% gmin w skali kraju) oraz wybrane banki, które można zobaczyć na stronie internetowej programu.

WFOŚiGW w Lublinie zaleca szczególną ostrożność związaną z wykonawcami oferującymi usługi wyłącznie w ramach programu, które dodatkowo wymagają bezpośredniego przelewu na ich konto bankowe. Osoba korzystająca z usługi powinna podejrzewać, gdy firma nie dostarcza żadnych innych usług poza programem. Powinna ona również sprawdzić nazwę oraz adres firmy. Po weryfikacji należy zastanowić się nad wątpliwości. Rozsądną konkluzją jest wówczas zrezygnowanie z tej firmy i poszukanie bardziej rzetelnego wykonawcy.