Program Czyste Powietrze Plus

Nowa opcja Programu Czyste Powietrze oferuje osobom o najniższych zarobkach do 79 tys. zł wsparcia do wymiany przestarzałego ogrzewania oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Teraz uzyskasz nawet 39 500 zł zaliczki na poczet zaplanowanych wydatków.

SZCZEGÓŁY

Prefinansowanie obejmuje wypłatę zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie beneficjenta z wykonawcą prac. Program przewiduje wypłatę maksymalnie 3 zaliczek, a ich suma nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.


DLA KOGO ZALICZKA?

Opcja Czyste Powietrze Plus obejmuje osoby o najniższych dochodach, kwalifikujące się do podwyższonego i najwyższego poziomu dotacji. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenta lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Stosowne zaświadczenie uzyskamy w gminie.


ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

Wniosek składany jest za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD)

https://gwd.nfosigw.gov.pl 

z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Do wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć umowę zawartą z wykonawcą prac na realizację danego zakresu przedsięwzięcia – maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą usługi, dostawy lub robót budowlanych. Natomiast przy wnioskowaniu o płatność beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym wydatkiem a kwotą przyznanej dotacji. 


SZYBSZA OCENA WNIOSKÓW

Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (w opcji bez zaliczkowania trwa do 30 dni). Planowaną inwestycję należy zrealizować w terminie do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.


WYMOGI WOBEC WYKONAWCY

Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Opcja Czyste Powietrze Plus przewiduje wsparcie do 79 tys. zł dotacji – tj. o 10 tys. zł wyższe w porównaniu do klasycznej wersji programu (do 90% kosztów kwalifikowanych). Nadprogramowa kwota zwiększa limit dotacji na potrzeby termomodernizacji budynku. Nowy wariant obowiązuje od 15 lipca.