Koniec Prefinansowania?: Zmiany w „Czystym Powietrzu” od 22 Kwietnia 2024

Nowe Zasady Prefinansowania i Pełnomocnictw w Programie „Czyste Powietrze”

Wstęp


Od 22 kwietnia 2024 roku weszły w życie trzy istotne zmiany w programie „Czyste Powietrze”, które mają na celu usprawnienie procesu przyznawania dotacji oraz prefinansowania. Rząd zapewnia, że wszystkie złożone wnioski będą miały zapewnione finansowanie.

Nowe Wymogi Dotacyjne dla Źródeł Ciepła


Pierwszą istotną zmianą jest wymóg, aby wszystkie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet zakupione po 14 czerwca 2024 roku, znajdowały się na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). To krok w kierunku większej ekologiczności i efektywności energetycznej, który ma zagwarantować, że dofinansowanie otrzymają jedynie te urządzenia, które spełniają określone normy środowiskowe.

Ograniczenia w Termomodernizacji


Drugą ważną zmianą jest ograniczenie możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania na termomodernizację. Właściciele kilku nieruchomości mogą teraz uzyskać pełne dofinansowanie jedynie na jeden budynek. W przypadku kolejnych domów będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podstawowym, czyli do 40% kosztów. Podobna zasada dotyczy budynków dwulokalowych – właściciel obu lokali może uzyskać pełne dofinansowanie tylko na jeden lokal.

Nowe Zasady Prefinansowania i Pełnomocnictw


Od teraz do pełnomocnictwa w programie „Czyste Powietrze” wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, notarialnie poświadczonym. Wprowadzone zmiany doprecyzowują także zasady wypłaty zaliczek w ramach prefinansowania. Warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) podpisanej przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej. Ważną nowością jest również ograniczenie czasu realizacji zlecenia po wypłacie zaliczki – wykonawca ma na to maksymalnie 120 dni.

Gwarancje Finansowania Programu


Rząd zapewnia, że program „Czyste Powietrze” będzie kontynuowany bez zakłóceń finansowych. Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, poinformowała, że na realizację programu przeznaczono 6,4 mld zł z programu FENiKS. Środki te mają umożliwić wymianę 111 tysięcy źródeł ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji w blisko 100 tysiącach domów jednorodzinnych.

Wsparcie z Banku Światowego


Polska podpisała również umowę pożyczki z Bankiem Światowym na kwotę 250 mln euro. Środki te są przeznaczone na realizację programu „Czyste Powietrze” i będą wypłacane w transzach, w miarę postępów w realizacji programu. Pożyczka ta jest udzielona na okres do 5 lat, licząc od 2022 roku. Eksperci Banku Światowego będą nadal wspierać program doradztwem, co ma pomóc w efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych funduszy.


Wprowadzone zmiany oraz zapewnienia finansowe mają na celu usprawnienie realizacji programu „Czyste Powietrze” i jego dalsze wsparcie w poprawie jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków w Polsce.