DREWNO JAKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII

Dowiedz się dlaczego drewno jest istotnym odnawialnym źródłem energii i jak dyrektywa UE promuje jego pozyskiwanie i spalanie na cele energetyczne.

ZIELONA ENERGIA


Biomasa drzewna to organiczny materiał pochodzący z różnych części drzew, taki jak gałęzie, kora, trociny czy zręby. Jest to cenny surowiec energetyczny, który można wykorzystać do produkcji biopaliw, biomasy cieplnej lub elektrycznej. Biomasa drzewna jest powszechnie stosowana jako alternatywny zasób energetyczny, który pomaga zmniejszyć naszą zależność od tradycyjnych, węglowych źródeł energii. Dzięki korzystaniu z biomasy drzewnej jako paliwa, możemy przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla i ochrony środowiska.

DREWNO


Czy drewno może być bezpiecznym źródłem energii odnawialnej? To pytanie nurtuje wielu ludzi, zwłaszcza w obliczu rosnących problemów związanych z wyczerpywaniem się tradycyjnych surowców energetycznych. Drewno jest podstawowym i naturalnym materiałem, który od wieków służy człowiekowi jako paliwo, jednak czy jesteśmy gotowi wykorzystać je w większym stopniu jako zrównoważone źródło energii?

BILANS


Drewno odgrywa kluczową rolę w cyklu naturalnym. Rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery podczas procesu fotosyntezy, a następnie magazynują go w postaci węgla organicznego, który jest głównym składnikiem drewna. Gdy drewno jest spalane, uwalniane jest CO2 wraz z ciepłem.


W przeciwieństwie do paliw kopalnych, które kumulują się w ziemi przez miliony lat, drewno jest odnawialnym zasobem. Nowe drzewa z łatwością mogą zastąpić te, które zostały wycięte, tworząc w ten sposób zrównoważony cykl wykorzystania drewna jako celu OZE. Co więcej, zalesienie w Polsce jest jedne z największych w Europie, co czyni nasz kraj znakomitym miejscem do wykorzystywania tego paliwa jako energii z OZE.


Wszystkie lasy w Polsce pochłaniają rocznie ok. 41 mln ton dwutlenku węgla, co w przybliżeniu przekłada się na 11,3 mln ton węgla. Drzewo jest bowiem wielkim magazynem dwutlenku węgla, który jest magazynowany w nim, nie pozwalając uwolnić się mu do atmosfery. Gaz ten w stanie wolnym negatywnie wpływa na nasz klimat, przyczyniając się do efektu cieplarnianego. 


Absolutnie suche drewno zawiera:Jeśli przyjąć, że metr sześcienny drewna waży ok. 500 kg. To mniej więcej połowę z tej masy stanowi właśnie węgiel.

UDZIAŁ OZE


Udziału energii odnawialnej z drewna jako paliwa ma wiele zalet i może się przyczynić w szybszym osiągnięciu neutralności klimatycznej, założonej jako cel Komisji Europejskiej do 2050 roku (Fit for 55).


W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny: ograniczenie emisji w UE o co najmniej 55% do 2030 r. Państwa UE pracują nad nowymi przepisami, które pozwolą ten cel osiągnąć, a do 2050 r. uczynić UE neutralną dla klimatu.

DREWNO JAKO OZE


Po pierwsze, drewno jako zielona energia jest stosunkowo niedrogie i dostępne. Drewno można pozyskiwać z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej i zachowania naturalnych ekosystemów. Ponadto, niektóre gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe generują dużą ilość odpadów drewnianych, które można skutecznie wykorzystać jako paliwo do celów energetycznych, zmniejszając wywóz i składowanie odpadów.

ENERGIA Z DREWNA


Drewno może być również wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Wiele elektrowni wykorzystuje drewno do celów, aby wytwarzać energię cieplną, która następnie jest przekształcana w energię elektryczną. Tego typu elektrownie są znacznie bardziej ekologiczne niż elektrownie opalane węglem czy gazem, ponieważ spalanie drewna emituje znacznie mniej dwutlenku węgla z którego powstaje tzw SMOG.

SUCHE DREWNO OPAŁOWE!!!


Jednak zanim drewno może być wykorzystane jako paliwo, musi zostać odpowiednio przygotowane. Proces suszenia (sezonowania) drewna, aby zmniejszyć zawartość wilgoci, jest niezbędny do uzyskania wysokiej jakości paliwa. Większość drewna opałowego w naszym kraju zostaje jednak spalona w nieprzystosowanych do tego piecach na dodatek posiada taką wilgotność, że ich spalanie powoduje tylko powstawanie dymu i niskiej jakości ciepło. Dlatego ważne jest, aby drewno było niemarnotrawione czyli odpowiednio przesuszone przed jego wykorzystaniem i spalone w odpowiednich konstrukcjach (kotły zgazowujące) do tego przeznaczonych.

Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest sposób pozyskiwania drewna. Należy unikać nielegalnego wyrębu lasów, który prowadzi do degradacji i wylesiania. Zamiast tego, należy wybierać drewno z lasów certyfikowanych przez odpowiednie organizacje (Dyrekcja Lasów Państwowych), które gwarantują odpowiedzialne zarządzanie leśne.

Warto również zastanowić się nad stosowaniem innych technologii wykorzystujących drewno jako paliwo. Na przykład, systemy ogrzewania na biomasę wykorzystują drewno w postaci peletów lub brykietów, które są bardziej skondensowaną i czystszą formą paliwa.

Drewno jako odnawialne źródło energii ma potencjał, który nie może zostać zignorowany. Jednak tak jak w przypadku każdej formy energii, istnieją pewne wyzwania i ograniczenia. Ważne jest, aby odpowiednio zarządzać drzewami i lasami, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie drewna i minimalizować negatywne skutki dla środowiska.

KONKLUZJA


Podsumowując, drewno może być wykorzystane jako odnawialne źródło energii i należy je promować. Wykorzystanie drewna jako paliwa przyczynia się do ochrony środowiska, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz minimalizowania odpadów. Niemniej jednak, musimy pamiętać o odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami drzewnymi i lasami, aby zapewnić ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Drewno jako paliwo jest nie tylko ekonomicznie opłacalne, ale również bardziej zrównoważone i przyjazne dla naszej planety.