NOWA WERSJA PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Od 3 stycznia 2023 można składać wnioski do nowej wersji programu Czyste Powietrze, w której dofinansowanie może wynieść nawet 136 tys. zł.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY JAKIE POJAWIŁY SIĘ W NAJNOWSZEJ WERSJI PROGRAMU


✅ Wyższe progi dochodowe

✅ Wyższe maksymalne kwoty dotacji

✅ Możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu dla osób, które skorzystały już z dofinansowania do wymiany pieca

✅ Możliwość uzyskania kredytu bankowego z dotacją na częściową spłatę zobowiązania dla inwestycji rozpoczętych do 6 m-cy przed złożeniem wniosku w banku

POZOSTAŁE ZMIANY


Nowy próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. złotych na wnioskodawcę, a maksymalna kwota dotacji wzrasta z 30 tys. zł do 66 tys. złotych.

Przy dofinansowaniu podwyższonym próg dochodowy wzrasta z 1564 zł do 1894 zł miesięcznie na osobę (gospodarstwa wieloosobowe) oraz z 2189 do 2651 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe), a maksymalna kwota dotacji wzrasta z 47 do 99 tys. zł.

Przy najwyższym wariancie dofinansowania próg dochodowy wzrasta z 900 do 1090zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, natomiast kwota dotacji wzrasta z 79 do maksymalnie 136 tys. złotych.

Z programu skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioski o dofinansowanie należy składać we właściwym dla siebie oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (decyduje lokalizacja budynku lub lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek).

Wnioski można składać także elektronicznie za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, przy czym złożony w ten sposób wniosek należy także dodatkowo wydrukować, podpisać i przesłać do właściwego oddziału WFOŚiGW.

W przypadku gdy wnioskujemy dodatkowo o Kredyt Czyste Powietrze, wniosek o dotację można złożyć razem z wnioskiem o kredyt w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. W tym przypadku po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej bank złoży wniosek o dotację w naszym imieniu, a po pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji wypłaci kredyt.

Aby uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynku wymagany będzie audyt energetyczny oraz realizacja w całości wariantu z wykonanego audytu, tak oby osiągnąć zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 procent, nie później niż do dnia zakończenia inwestycji. Na audyt taki można uzyskać dodatkowe dofinansowanie do kwoty 1200 zł. Dofinansowanie to nie wlicza się do limitu maksymalnej dotacji.

Nowe Możliwości Dotacji: Dofinansowanie Kotła na Biomasę dla Posiadaczy Przyłącza Gazowego


W nowej wersji programu jest możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną (np. drewno lub pellet) w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Kocioł taki musi jednak spełniać wymagania dot. obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3.

To bardzo dobra wiadomość dla osób, które z powodu posiadania przyłącza gazowego nie mogły do tej pory skorzystać z dofinansowania do zakupu kotła na biomasę.

Otrzymaj Maksymalne Dofinansowanie: Gwarantowane Niskie Emisje, Wysoka Wydajność 


Nasze kotły kwalifikują się do najwyższego stopnia dofinansowania przy wymianie kotła, dzięki emisji szkodliwych pyłów poniżej 20 mg/m.


MPM WOOD PLUS

MPM ECONERGY


W efekcie, nasze kotły spełniają najbardziej rygorystyczne normy dotyczące kotłów centralnego ogrzewania.